• Tento e-learningový portál byl zřízen v rámci realizace projektů spolufinancovaných ESF EU a státním rozpočtem ČR.

Skip novinky stránek

Novinky stránek

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

 • Cílem tohoto kurzu je rozširování a prohlubování jazykových znalostí. Z hlediska obsahu je modul zaměřen na osvojení odborného jazyka v oblasti gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu a obchodní korespondence. Modul odpovídá úrovni B1 podle SERR

  Self enrolment
 • Cílem tohoto kurzu je rozširování a prohlubování jazykových znalostí. Z hlediska obsahu je modul zaměřen na osvojení odborného jazyka v oblasti gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu a obchodní korespondence. Modul odpovídá úrovni B1 podle SERR

 • Cílem tohoto kurzu je rozširování a prohlubování jazykových znalostí. Z hlediska obsahu je modul zaměřen na osvojení odborného jazyka v oblasti gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu a obchodní korespondence. Modul odpovídá úrovni B1 podle SERR

 • Cílem tohoto kurzu je rozširování a prohlubování jazykových znalostí. Z hlediska obsahu je modul zaměřen na osvojení odborného jazyka v oblasti gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu a obchodní korespondence. Modul odpovídá úrovni B1 podle SERR

  Self enrolmentSelf enrolment
 • Cílem modulu je navazování výuky na předchozí jazykové znalosti.Modul je zaměřen na prohlubování obecního jazyka. Úroveň modulu odpovídá úrovni A2 podle SERR

 • Cílem modulu je navazování výuky na předchozí jazykové znalosti.Modul je zaměřen na prohlubování obecního jazyka. Úroveň modulu odpovídá úrovni A2 podle SERR

 • Cílem kurzu je seznámení studentů se základy ruského jazyka, výslovnosti,správného uživání slovní zásoby a mluvnice. Modul zaměřen na získání náležitých jazykových návyků pro efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.Úroveň výuky odpovídá označení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky A2

 • Cílem kurzu je seznámení studentů se základy ruského jazyka, výslovnosti,správného uživání slovní zásoby a mluvnice. Modul zaměřen na získání náležitých jazykových návyků pro efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.Úroveň výuky odpovídá označení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky A2 

 • Cílem modulu je efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.
  Self enrolment
 • Cílem kurzu je efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.
  Self enrolment
 • Ekonomie pro 1. a 2. roč. VOŠ

 • Vyřizování personálních záležitostí – žádost o místo, životopis, pracovní smlouva, dohody, výpovědi, pracovní posudek

  Osobní dopisy, osobní dopisy vedoucích pracovníků, dopisy organizace jednotlivcům, dopisy občanů

  Písemnosti při organizaci a řízení podniku – příkazy, směrnice, oběžníky, pozvánky na poradu, zápisy z porad

  Jednoduché právní listiny, písemnosti při placení a úvěrování

  Self enrolment
 • Studenti získají vědomosti z oblasti marketingu a naučí se je uplatňovat v praktické činnosti ve funkcích při řízení hotelového provozu

  Self enrolment
 • Studenti získají základní přehled o praktickém vedení hotelového provozu a poznají klíčové oblasti hotelového managementu

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je seznámit studenty s inventářem na úseku obsluhy, přípravou na provoz, systémy a způsoby obsluhy, včetně organizace práce. Výuka spočívá v osvojení teoretických vědomostí i praktických dovedností jednoduché obsluhy, složité obsluhy a způsobů poskytování služeb ve vybraných střediscích, a to i na mezinárodní úrovni. Modul tvoří nezbytnou praktickou i teoretickou základnu pro výuku dalších odborných modulů.

  Self enrolment
 • Student se naučí uplatňovat marketingovou teorii v gastronomické hotelové praxi, seznámí se s pravidly a obecnými zásadami marketingu používanými v hotelovém provozu. Seznámí se s chodem marketingového oddělení hotelu, se základními principy propagace, reklamy a práce public relations

  Self enrolment
 • Student má přehled o vývoji hotelnictví u nás i ve světě a pozná provoz konkrétního hotelu. Získá vědomosti o řízení jednotlivých hotelových úseků a technickém zázemí hotelu, o vedení administrativy a evidence ve všech střediscích hotelu. Seznámí se s novými trendy v hotelnictví.

  Self enrolment
 • Studenti se seznámí s historií gastronomie, se zásadami hygieny a bezpečnosti ve výrobním středisku. Získají základní přehled o technologických úpravách pokrmů a moderních technologiích. Naučí se normovat pokrmy a sestavovat vlastní kalkulace

  Self enrolment
 • Cílem předmětu Anglický jazyk (2) je seznámit studenty se základy Anglického jazyka a poté na tyto základy navazovat prohlubováním všech jazykových dovedností s tím, že studenti by měli získat návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v anglickém jazyce i po ukončení studia na VOŠ. Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na úrovni, jejíž označení vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - požadovaná cílová úroveň studentů je A2.

  Self enrolment
 • The aim of the course is to provide students with means for developing and extending their use of English with particular emphasis on English related to Gastronomy and Tourism. It focuses on the English needed in professional field of their choice. The framework of the course is based upon books called "Tourism", "Career Paths: Hotels & Catering" and "Tourism and Catering" (see the list of course literature), which provide sufficient background for language improvement of the students at Higher Professional School focused on Tourism and Gastronomy. In addition to the books in print, students are advised to use online materials, some of which have also been listed below. At the end of this course, students should be able to pass the graduation exam (including an introduction of their graduation paper) and prove their knowledge of English in their professional careers.

  Self enrolment
 • Studenti získají poznatky týkající se výstavby a technického vybavení hotelu i jednotlivých provozoven. Předpokladem je získání estetického cítění pro vybavení jednotlivých úseků hotelu a také zvládnutí bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů.

  Self enrolment
 • Studenti získají vědomosti z oblasti komunikačního marketingu a naučí se je uplatňovat v praktické činnosti ve funkcích při řízení hotelového provozu

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je seznámit žáky s prací ve výrobním středisku, racionální, časové, materiální využití moderní techniky a poskytnout potřebné vědomosti řídícího pracovníka

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je seznámit studenty s inventářem na úseku obsluhy, přípravou na provoz, systémy a způsoby obsluhy, včetně organizace práce. Výuka spočívá v osvojení teoretických vědomostí i praktických dovedností jednoduché obsluhy, složité obsluhy a způsobů poskytování služeb ve vybraných střediscích, a to i na mezinárodní úrovni. Modul tvoří nezbytnou praktickou i teoretickou základnu pro výuku dalších odborných modulů.

  Self enrolment
 • Studenti si osvojí zásady racionální výživy a získají základní přehled o fyziologii a anatomii lidského těla. Na základě získaných vědomostí určí všeobecné zásady správné výživy a léčebné výživy pro strávníky různých věkových kategorií.

  Self enrolment
 • V tomto předmětu studenti získají vědomosti o základních užitných hodnotách jednotlivých potravin, o jejich složení, výrobě a označení.Ujasní si pojmy výživová, senzorická a hygienická hodnota, trvanlivost, konzumní pohotovost, aj.

  Self enrolment
 • Studenti získají základní přehled o struktuře vedení hotelového provozu, seznámí se s charakteristikou osobnosti hotelového manažera, s jeho úkoly a potřebnými dovednostmi. Poznají klíčové oblasti hotelového managementu. V praktických cvičeních získají dovednosti ve vedení legislativy gastronomických akcí – banketu, rautu a skupinového stravování

  Self enrolment
 •  Studenti získají vědomosti z oblasti marketingu a naučí se je uplatňovat v praktické činnosti ve funkcích při řízení hotelového provozu

  Self enrolment
 • Studenti získají základní poznatky týkající se historie a rozvoje hotelnictví u nás i ve světovém měřítku. Osvojí si znalosti o řízení hotelu, jeho jednotlivých středisek a vedení evidence v těchto střediscích

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je získání základních znalostí z následujících oblastí: dějiny práva, ústavní právo, občanské a obchodní právo, pracovní právo, právo v CR

  Guest access
 • Cílem předmětu je seznámit studenty s principem fungování destinačního managementu na různých úrovních, se zaměřením na cestovní ruch v ČR i v kontextu evropském a mezinárodním.

  Guest access
 • Cílem modulu je seznámit studenty se základními pojmy, vymezením a rozsáhlostí služeb v celé ekonomické sféře a s klasifikací služeb. Charakterizuje jednotlivá specifikaa principy služeb v tržním hospodářství a klade důraz na zákonitosti poptávky a nabídky ve službách. Dále charakterizuje služby specifické pro cestovní ruch.

  Self enrolment
 • Cílem modulu účetnictví je seznámit studenty se základními pojmy jako je účetní doklad, rozvaha, účet a se zúčtováním základních účetních případů - finanční účty, DPH, zásoby, dlouhodobý majetek.

  Self enrolment
 • Seznámit studenty s oblastí základních a doplňkových služeb v cestovním ruchu, které lze využít pro volnočasové aktivity. Umožní studentům poznat práci animátora a naučí je vytvářet animační programy.

  Modul umožní studentům poznat vybavení vybraných volnočasových zařízení. Potřebné praktické a pohybové dovednosti podložené teoretickými znalostmi sportovních činností získají studenti základy odborné způsobilosti v oblasti animací v cestovním ruchu.

  Cílem modulu je připravit studenty pro zajištění a realizaci animačních programů. Studenti získají znalosti a dovednosti v podnikání ve volnočasových aktivitách. 

  Self enrolment
 • Cílem modulu je seznámit studenty s geografií cestovního ruchu ve světě obecně a následně pak s předpoklady rozvoje CR v jednotlivých oblastech světa - v Asii, Africe, Americe,  Austrálii a Oceánii.

  Self enrolment
 • Cílem modulu je seznámit studenty s integrovaným záchranným systémem, jeho činností a s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel. Klade si za cíl osvojení základních činností a dovedností při vzniku mimořádných událostí. Zaměřuje se na přípravu studentů při všeobecném ohrožení a zejména na odpovědnost za ochranu zdraví každého člověka.

  Self enrolment
 • Studenti se seznámí s hlavními vývojovými etapami světových a národních dějin a jejími představiteli. V souladu se zaměřením studijního oboru je hlavní pozornost věnována architektuře a výtvarnému umění (malířství, sochařství a užitému umění), a to jak umění minulých epoch, tak umění vytvářenému v posledních desetiletích.

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je připravit studenta komplexně pro práci všech druhů průvodců v cestovním ruchu. Jedná se o práci, která má vliv na spokojenost zákazníků s dosažením cílů, které účastí na cestovním ruchu sledují. Student se seznámí s vývojem průvodcovské činnosti, naučí se všestranně připravit na práci různých druhů průvodců, osvojí  si techniku jejich práce. Nabyté teoretické vědomosti bude využívat při praktických úkolech.

  Self enrolment
 • Cílem modulu je efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.
  Self enrolment
 • Cílem modulu je efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.
  Self enrolment
 • Cílem kurzu je efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.
  Self enrolment
 • Cílem modulu je efektivní komunikace v rámci studijního zaměření
  Self enrolment
 • Cílem modulu je efektivní komunikace v rámci studijního zaměření.
  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Stručná anotace modulu:

  Cílem studia je poskytnout studentům reálné vzdělání se zaměřením na matematické metody využívané ve finančnictví, ukázat jim možnosti finančního rozhodování v podnikání či při správě svých soukromých financí. Modul Finanční matematika studentovi poskytne zajímavé informace – aplikace matematiky do praxe.

 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0011 s názvem

  "Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením na praxi"

   

  Cílem modulu je uvést studenty   do problematiky turismu jako významného společensko-ekonomického trendu   současné společnosti. Cestovní ruch je celosvětově nejdynamičtěji se   rozvíjejícím odvětvím, které zaměstnává velký počet lidí a  každoročně představuje obrovský pohyb   lidské populace za účelem rekreace a poznávání. Úkolem modulu je seznámit   studenty se současnými  poznatky z   oblasti teorie cestovního ruchu a rovněž připravit studenty na jejich   praktickou činnost v rámci školní fiktivní firmy. Modul tvoří nezbytnou   teoretickou základnu pro výuku dalších odborných modulů.

   

  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0011 s názvem

  "Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením na praxi"

   

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními pojmy, vymezením a rozsáhlostí služeb v celé ekonomické sféře a s klasifikací služeb. Charakterizuje jednotlivá specifika a principy služeb v tržním hospodářství a klade důraz na zákonitosti poptávky a nabídky ve službách. Dále charakterizuje služby specifické pro cestovní ruch a odůvodní multiplikační působení  CR ve státě i v  regionu. 

  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Stručná anotace modulu:

  Lázeňství je modulem seznamující studenty s lázeňsko-léčebnými službami, procedurami a oblastmi lázní v ČR. Obsahuje informace o historii lázeňství, metodách léčby a formách lázeňské péče.

  Zabývá se indikačními skupinami onemocnění a možnostmi lázeňské léčby v ČR i kompletně pobyty včetně lékařské péče, procedur, ubytování i stravování a současně fungování v rámci právní či finanční stránky.

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické poznatky z oboru management. Studenti se seznámí s vývojem managementu jako vědní discipliny, pochopí principy managementu a postavení manažera ve firmě. Studentům je objasněna podstata řídícího procesu v jednotlivých činnostech společnosti a jeho funkce, kterými jsou:  plánování,organizování, vedení a kontrola. Pozornost je věnována i rozhodovacím procesům, motivaci a komunikaci. Součástí výuky je také obeznámení studentů s profilem a rolemi manažera.  Orientace v dané problematice je dále rozšířena o řešení vybraných příkladů.

  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Stručná anotace modulu

  Marketing je vzdělávací modul zabývající se úlohou marketingu v tržním prostředí a jeho významem z pohledu podniku, zákazníků a celé společnosti. Obsahuje kapitoly zabývající se koncepcemi marketingového řízení, marketingovým prostředím, marketingovým informačním systémem, segmentací trhu, marketingovým plánování a jednotlivými marketingovými nástroji.

  Guest accessSelf enrolment
 • Studenti získají základní znalosti z oblasti marketingu služeb se zaměřením na cestovní ruch a ze způsoby marketingové komunikace v cestovním ruchu.

 • MATEMATIKA I., algebra, determinanty, matice, funkce, derivace, integrál

  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Cílem modulu je osvojení zásad racionální výživy, založené na pochopení vybraných poznatků z anatomie a fyziologie člověka. Témata vychází z biologických základů, které se účastní látkového metabolismu, zahrnují učivo o podstatě výživy a přeměně látek a energie a vyúsťují do všeobecných zásad zdravé výživy člověka různých věkových kategorií, zdravých i nemocných.

  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Stručná anotace modulu:

  Modul seznamuje studenty s inventářem na úseku obsluhy, přípravou na provoz, systémy a způsoby obsluhy, včetně organizace práce. Výuka spočívá v osvojení teoretických vědomostí i praktických dovedností jednoduché obsluhy, složité obsluhy a způsobů poskytovaných služeb ve vybraných střediscích, a to u na mezinárodní úrovni. Student získá vědomosti z oblasti společenské výchovy, hygieny, estetiky a sociální psychologie, osvojí si pravidla jednání se zákazníkem.


  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Předmět Zařízení provozoven poskytuje studentům základní vědomosti o zařízení a vnitřním vybavení stravovacích a ubytovacích závodů a zároveň dovednosti účelně a hospodárně těchto zařízení a prostředků využít.

  Vychovává k odpovědnému vztahu k majetku, k bezpečnému a šetrnému zacházení a udržování všech prostředků a zařízení, pěstuje cit pro estetiku pracovního prostředí a dispozičně provozní řešení odbytových a výrobních středisek. Důležitým předpokladem je také zvládnutí bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů..

  Cílem modulu je také osvojování základních poznatků týkajících se výstavby závodů veřejného stravování, technické stránky vybavení výrobních, odbytových a ubytovacích středisek. Tyto poznatky umožní absolventům zaujímat správná stanoviska při řešení provozních prostorů v souvislosti s jejich rekonstrukcí, modernizací, adaptací, případně i výstavbou.

  Self enrolment
 • Cílem modulu je seznámení studentů se základními účetními pojmy a se zúčtováním základních účetních případů  - finanční účty, DPH, zásoby, dlouhodobý majetek.

  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Stručná anotace modulu:

  Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické poznatky z oboru management. Studenti se seznámí s vývojem managementu jako vědní discipliny, pochopí principy managementu a postavení manažera ve firmě. Studentům je objasněna podstata řídícího procesu v jednotlivých činnostech společnosti a jeho funkce, kterými jsou:  plánování, organizování, vedení a kontrola. Pozornost je věnována i rozhodovacím procesům, motivaci a komunikaci. Součástí výuky je také obeznámení studentů s profilem a rolemi manažera.  Orientace v dané problematice je dále rozšířena o řešení vybraných příkladů.

  Self enrolment
 • Tento kurz byl vytvořen v rámci realizace projektu reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0071 s názvem

  "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe"

   

  Cílem modulu je v seznámit studenty s funkcí hotelových systémů obecně a naučit je používat recepční informační systém REHOS. Znalost práce s moderním hotelovým systémem je nezbytná  jak pro pracovníky   v hotelové “front office”, tak i pro pracovníky hotelového managementu. Studenti se v programu učí prakticky vést agendu hotelové recepce.

  Guest accessSelf enrolment

Skip course categories

Course categories


Skip Main menuSkip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28